Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Types of ballots

Ballot typeValueIcelandic type name
ElBallotElection0Kosning
ElBallotSurvey1Skoðanakönnun
  • No labels